Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders/verzorgers en het personeel gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Namens de ouders/verzorgers:

 • Dhr. A. Ciblak 

  Mijn naam is Abdil Ciblak en ik ben 42 jaar oud. Ik ben getrouwd met Ferya en heb 2 zoons. Meric is 8 jaar oud en zit in groep Tijgers op de Lux, Miran is 7 jaar en zit in groep 4. 

  Sinds november '22 maak ik deel uit van het medezeggenschapsraad van Lux. Dit doe ik om als ouder betrokken te zijn bij het beleid op school. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen niveau. Voor mij is het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat. 

  Ik vind het belangrijk om onze ervaring te delen met de andere ouders maar vooral ook kennis te nemen van de ervaring van andere ouders. Je kunt mij of Joanna benaderen als je vragen hebt, ergens tegenaan loopt of gewoon kennis wilt maken.

 • Mvr. J Dekker

  Mijn naam is Joanna Dekker, moeder van Sophie (groep Welpen Lux), Elise (groep 1) en Mirjam (5 maandjes oud).  

  Vanaf november '22 maak ik deel uit van de medezeggenschapsraad van de Lux. Ik heb me voor de MR aangemeld, omdat ik graag als ouder wil meedenken over het beleid van onze school. Ik vind het belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt én een fijne tijd heeft op school.  

  Heb je vragen, zie je mogelijkheden of loop je ergens tegenaan? Laat het mij of Abdil gerust weten. We zijn er immers voor elkaar. 

  Namens het schoolteam:

 • Adelijn Bink
 • Marike Timmermans

Mocht u als ouder een bespreekpunt willen inbrengen tijdens de MR-vergadering, dan kunt u direct met hen mailen: mr.lux@spoutrecht.nl

De agenda en de notulen van de MR vergadering zijn op te vragen via het algemene mailadres.

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht t.a.v. voorgenomen besluiten met betrekking tot

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • Vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan en hetzorgplan;
 • Vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
 • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders/verzorgers van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs;
 • Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids-en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding;
 • De aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 24, onderdeel c van dit reglement en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd;
 • De vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling;
 • Overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs;
 • De verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs.